نحوه تخصیص رتبه
  
  
  
+Aبیشتر از 500095 ≤ A+ ≤ 100
Aتا 500085 ≤ A < 95
+Bتا 425080 ≤ B+ < 85
Bتا 350070 ≤ B < 80
+Cتا 275065 ≤ C+ < 70
Cتا 200055 ≤ C < 65
+Dتا 150050 ≤ D+ < 55
Dتا 100040 ≤ D < 50
+Eتا 50035 ≤ E+ < 40
Eتا 25025 ≤ E < 35
  
  
  
+Aبیشتر از 70095 ≤ A+ ≤ 100
Aتا 70085 ≤ A < 95
+Bتا 60080 ≤ B+ < 85
Bتا 50070 ≤ B < 80
+Cتا 42065 ≤ C+ < 70
Cتا 35055 ≤ C < 65
+Dتا 27050 ≤ D+ < 55
Dتا 20040 ≤ D < 50
+Eتا 12035 ≤ E+ < 40
Eتا 5025 ≤ E < 35
  
  
  
+Aبیشتر از 60095 ≤ A+ ≤ 100
Aتا 60085 ≤ A < 95
+Bتا 52080 ≤ B+ < 85
Bتا 45070 ≤ B < 80
+Cتا 37065 ≤ C+ < 70
Cتا 30055 ≤ C < 65
+Dتا 22050 ≤ D+ < 55
Dتا 15040 ≤ D < 50
+Eتا 10035 ≤ E+ < 40
Eتا 5025 ≤ E < 35