ارتباط با ما

خيابان وليعصر، نبش جام جم، سازمان مديريت صنعتي

تلفن: 22024475 21 98+  (خانم جدی)

 22024474 21 98+ (خانم حسینخانی)

22043005 21 98+ (داخلي 264)

مسئول فنی سایت:22042015 21 98+​(خانم جعفری)
22043005
21 98+ (داخلی 424)
دورنگار : 22043001 21 98+