• شرکت های رتبه بندی شده
  • شرکت های در حال رتبه بندی
  
  
  
  
  
  
/CompanyLogo/fan%20avar.pngمهندسی فن آور معادن و فلزات1395/04/15B
/CompanyLogo/steam.pngمهندسی و صنعتی استیم1395/06/01C-D
/CompanyLogo/meyar%20sanat.pngمعیار صنعت خاورمیانه1395/05/16+C
/CompanyLogo/fan%20gostar.pngفن گستر پارس1391/10/26C
/CompanyLogo/tehran%20jonoob.pngفنی و ساختمانی تهران جنوب1391/12/01+B
/CompanyLogo/foolad%20tec.pngفولاد تکنیک1394/05/03A
/CompanyLogo/hirbodan.pngمدیریت هیربدان1392/04/15C+C
/CompanyLogo/saze.pngمهندسان مشاور سازه1395/04/15+B
/CompanyLogo/mapna%203.pngاحداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3)1395/06/01+BB
/CompanyLogo/nasb%20niroo.pngنصب نیرو1394/08/06+D
/CompanyLogo/persian%20rad.pngپرشین راد گروه1392/09/20E
/CompanyLogo/BOLAND%20PAYE.pngبلندپایه1395/04/15C+CD
/CompanyLogo/saf.pngفراساحل صف1393/01/20B
/CompanyLogo/fakoor.pngفکور صنعت1395/05/20+B-
/CompanyLogo/navrod.pngناورود1395/06/01+D+D
/CompanyLogo/foolad%20paya.pngفولاد پایا1393/03/24C
/CompanyLogo/tosee.pngاحداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)1395/04/23+B
/CompanyLogo/irtek.pngشرکت ایریتک1393/07/05A+B
/CompanyLogo/boiler.pngمهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا1393/12/10+C
/CompanyLogo/nargan.pngساخت و مهندسی نارگان1394/01/26A
/CompanyLogo/nasr.pngنصر نیرو1395/05/12+E--
/CompanyLogo/meyar sanat.pngمعیار صنعت خاورمیانه1395/05/16+C
/CompanyLogo/Mapna1.pngاحداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه 1)1397/04/30A
/CompanyLogo/mapna%203.pngاحداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3)1395/06/01+BB
/CompanyLogo/BOLAND%20PAYE.pngبلندپایه1395/04/15C+CD
/CompanyLogo/navrod.pngناورود1395/06/01+D+D
/CompanyLogo/tosee.pngاحداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)1395/04/23+B
/CompanyLogo/لوگوي پانيذ.jpgفراوری ساخت پانیذ1395/07/27D
/CompanyLogo/reza.pngمجتمع صنایع قائم رضا1394/08/20A
/CompanyLogo/talaye-2.pngطلایه داران صنعت1394/10/01C
مدیریت طرح های صنعتی ایران1394/12/18+C+B
/CompanyLogo/fakoor.pngفکور صنعت تهران1397/07/20A
  
  
حوزه فعالیت
  
/CompanyLogo/fan%20gostar.pngفن گستر پارسحوزه صنعتی و معدنی
/CompanyLogo/persian%20rad.pngپرشین راد گروهحوزه نفت، گاز و پتروشیمی
/CompanyLogo/FaraSahel.pngفراساحل صفحوزه نفت، گاز و پتروشیمی
/CompanyLogo/foolad%20paya.pngفولادپایاحوزه صنعتی و معدنی
هوا ابزار تهرانحوزه صنعتی و معدنی