تمديد توافق‌نامه فيمابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت صنعتي مبني بر انجام رتبه بندي شركت‌هاي EPC توسط سازمان مديريت صنعتي به عنوان مرجع رتبه‌بندي اين شركت‌ها از سوي اين وزارت‌خانه
دوشنبه,08 شهریور, 1395

در راستاي تحقق قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و الزام كليه دستگاه‌هاي دولتي و موسسات بخش خصوصي و تعاوني به استفاده از توان شركت‌هاي داخلي و به دنبال استقبال شركت‌هاي EPC از انجام رتبه بندي توسط سازمان مديريت صنعتي، توافق‌نامه فيمابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت صنعتي براي 3 سال آينده مجددا تمديد گرديد.تصوير توافقنامه با وزارت صنعت.png