بیشتر از 500095 ≤ A+ ≤ 100حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 500085 ≤ A < 95حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 425080 ≤ B+ < 85حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 350070 ≤ B < 80حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 275065 ≤ C+ < 70حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 200055 ≤ C < 65حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 150050 ≤ D+ < 55حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 100040 ≤ D < 50حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 50035 ≤ E+ < 40حوزه صنعتی و معدنی
  
تا 25025 ≤ E < 35حوزه صنعتی و معدنی
  
بیشتر از 70095 ≤ A+ ≤ 100حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 70085 ≤ A < 95حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 60080 ≤ B+ < 85حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 50070 ≤ B < 80حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 42065 ≤ C+ < 70حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 35055 ≤ C < 65حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 27050 ≤ D+ < 55حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 20040 ≤ D < 50حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 12035 ≤ E+ < 40حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
تا 5025 ≤ E < 35حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  
بیشتر از 60095 ≤ A+ ≤ 100حوزه نیروگاهی
  
تا 60085 ≤ A < 95حوزه نیروگاهی
  
تا 52080 ≤ B+ < 85حوزه نیروگاهی
  
تا 45070 ≤ B < 80حوزه نیروگاهی
  
تا 37065 ≤ C+ < 70حوزه نیروگاهی
  
تا 30055 ≤ C < 65حوزه نیروگاهی
  
تا 22050 ≤ D+ < 55حوزه نیروگاهی
  
تا 15040 ≤ D < 50حوزه نیروگاهی
  
تا 10035 ≤ E+ < 40حوزه نیروگاهی
  
تا 5025 ≤ E < 35حوزه نیروگاهی