فرایند ارزیابی و مدت اجرا

ارزيابي شركت‌ها بر‌اساس مدل EPCRating IMI- با دو روش خوداظهاري و مميزي حضوري صورت مي‌گيرد و زمان آن از شروع فرايند تا صدور گواهينامه حداكثر دو ماه مي‌باشد.