ارتباط با ما

خيابان وليعصر، نبش جام جم، سازمان مديريت صنعتي

تلفن:  22024462 021 دفتر مشاوره و تحقیق

22043005  (داخلي 251, - 250,)

مسئول فنی سایت:22042015 021​(خانم جعفری)
22043005
021 (داخلی 424)
دورنگار : 22043001 021