• شرکت های رتبه بندی شده
  • شرکت های در حال رتبه بندی
  
  
  
  
  
  
/CompanyLogo/fan%20avar.pngمهندسی فن آور معادن و فلزات2016/07/05B
/CompanyLogo/steam.pngمهندسی و صنعتی استیم2016/08/22C-D
/CompanyLogo/meyar%20sanat.pngمعیار صنعت خاورمیانه2016/08/06+C
/CompanyLogo/fan%20gostar.pngفن گستر پارس2013/01/15C
/CompanyLogo/tehran%20jonoob.pngفنی و ساختمانی تهران جنوب2013/02/19+B
/CompanyLogo/foolad%20tec.pngفولاد تکنیک2015/07/25A
/CompanyLogo/hirbodan.pngمدیریت هیربدان2013/07/06C+C
/CompanyLogo/saze.pngمهندسان مشاور سازه2016/07/05+B
/CompanyLogo/mapna%203.pngاحداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3)2016/08/22+BB
/CompanyLogo/nasb%20niroo.pngنصب نیرو2015/10/28+D
/CompanyLogo/persian%20rad.pngپرشین راد گروه2013/12/11E
/CompanyLogo/BOLAND%20PAYE.pngبلندپایه2016/07/05C+CD
/CompanyLogo/saf.pngفراساحل صف2014/04/09B
/CompanyLogo/fakoor.pngفکور صنعت2016/08/10+B-
/CompanyLogo/navrod.pngناورود2016/08/22+D+D
/CompanyLogo/foolad%20paya.pngفولاد پایا2014/06/14C
/CompanyLogo/tosee.pngاحداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)2016/07/13+B
/CompanyLogo/irtek.pngشرکت ایریتک2014/09/27A+B
/CompanyLogo/boiler.pngمهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا2015/03/01+C
/CompanyLogo/nargan.pngساخت و مهندسی نارگان2015/04/15A
/CompanyLogo/nasr.pngنصر نیرو2016/08/02+E--
/CompanyLogo/meyar sanat.pngمعیار صنعت خاورمیانه2016/08/06+C
/CompanyLogo/Mapna1.pngاحداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه 1)2018/07/21A
/CompanyLogo/mapna%203.pngاحداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3)2016/08/22+BB
/CompanyLogo/BOLAND%20PAYE.pngبلندپایه2016/07/05C+CD
/CompanyLogo/navrod.pngناورود2016/08/22+D+D
/CompanyLogo/tosee.pngاحداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)2016/07/13+B
/CompanyLogo/لوگوي پانيذ.jpgفراوری ساخت پانیذ2016/10/18D
/CompanyLogo/reza.pngمجتمع صنایع قائم رضا2015/11/11A
/CompanyLogo/talaye-2.pngطلایه داران صنعت2015/12/22C
مدیریت طرح های صنعتی ایران2016/03/08+C+B
/CompanyLogo/fakoor.pngفکور صنعت تهران2018/10/12A
  
  
حوزه فعالیت
  
/CompanyLogo/fan%20gostar.pngفن گستر پارسحوزه صنعتی و معدنی
/CompanyLogo/persian%20rad.pngپرشین راد گروهحوزه نفت، گاز و پتروشیمی
/CompanyLogo/FaraSahel.pngفراساحل صفحوزه نفت، گاز و پتروشیمی
/CompanyLogo/foolad%20paya.pngفولادپایاحوزه صنعتی و معدنی
هوا ابزار تهرانحوزه صنعتی و معدنی